มคอ.3

อันดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา มคอ.3
1 0801351 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
ผู้สอน : ผศ.สนัน ยามาเจริญ,อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร,อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย
3 1 2565 law_tqf3_0801351.pdf
2 0801443 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
ผู้สอน : ผศ.สนัน ยามาเจริญ
3 2 2565 law_tqf3_0801443.pdf
3 0801433 กฎหมายปกครองท้องถิ่น
ผู้สอน : อ.ศิริชัย กุมารจันทร์
2 2 2565 law_tqf3_0801433.pdf
4 0801421 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช
ผู้สอน : อ.ริญญาภัทร ณ สงขลา,ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
4 2 2565 law_tqf3_0801421.pdf
5 0801414 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
ผู้สอน : อ.นฤมล ฐานิสโร
4 2 2565 law_tqf3_0801414.pdf
6 0801354 การว่าความและศาลจำลอง
ผู้สอน : ผศ.ดร.จิดาภา พรยิ่ง,อ.บงกช ดารารัตน์
3 2 2565 law_tqf3_0801354.pdf
7 0801352 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ผู้สอน : ผศ.สนัน ยามาเจริญ,อ.ชุดานุช วิสะมิตนันต์,อ.พรรณชม อ่อนน้อย
3 2 2565 law_tqf3_0801352.pdf
8 0801348 สิทธิมนุษยชน
ผู้สอน : อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม
4 2 2565 law_tqf3_0801348.pdf
9 0801345 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ผู้สอน : ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์,อ.สุมัลลิการ ดาวสุวรรณ
4 2 2565 law_tqf3_0801345.pdf
10 0801342 กฎหมายทะเล
ผู้สอน : อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม
4 2 2565 law_tqf3_0801342.pdf

ระบบสารสนเทศ มคอ.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ