มคอ.3

อันดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา มคอ.3
1 0801454 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
ผู้สอน : ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน
4 1 2564 law_tqf3_0801454.pdf
2 0801312 กฎหมายครอบครัว
ผู้สอน : อ.นฤมล ฐานิสโร,อ.ริญญาภัทร์ ณ สงขลา,อ.ศิริชัย กุมารจันทร์
3 1 2564 law_tqf3_0801312.pdf
3 0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
ผู้สอน : ผศ.ชรีรัตน์ มเหสักขกุล,ผศ.ธนากร โกมลวานิช
3 1 2564 law_tqf3_0801311.pdf
4 0801351 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
ผู้สอน : อ.หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร,อ.สนัน ยามาเจริญ,อ.มาตา สินดำ
3 1 2564 law_tqf3_0801351.pdf
5 0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ผู้สอน : ผศ.เจษฎา ทองขาว,ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์,ผศ.ธนากร โกมลวานิช
1 1 2564 law_tqf3_0801111.pdf
6 0801451 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ผู้สอน : อ.ดร.จิดาภา พรยิ่ง,อ.บงกช ดารารัตน์
4 1 2564 law_tqf3_0801451.pdf
7 0801452 นิติปรัชญา
ผู้สอน : ผศ.อานนท์ ศรีบุญโรจน์,อ.ณัชชา ฮาเกมันน์,อ.ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
4 1 2564 law_tqf3_0801452.pdf
8 0801441 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ผู้สอน : อ.นฤมล ฐานิสโร,อ.สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ
4 1 2564 law_tqf3_0801441.pdf
9 0801432 กฎหมายแรงงาน
ผู้สอน : อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม,ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์,อ.บงกช ดารารัตน์
4 1 2564 law_tqf3_0801432.pdf
10 0801431 ภาษีอากร
ผู้สอน : อ.ณัชชา ฮาเกมันน์,อ.บงกช ดารารัตน์
4 1 2564 law_tqf3_0801431.pdf

ระบบสารสนเทศ มคอ.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ