มคอ.3

อันดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา มคอ.3
11 0801341 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ผู้สอน : อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม,อ.สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ
3 1 2564 law_tqf3_0801341.pdf
12 0801333 กฎหมายปกครอง 1
ผู้สอน : อ.เกริกเกียรติ ทิพย์,อ.ศรุต จุ๋ยมณี,อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
3 1 2564 law_tqf3_0801333.pdf
13 0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1
ผู้สอน : ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค,อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน
3 1 2564 law_tqf3_0801321.pdf
14 0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ผู้สอน : ผศ.เจษฎา ทองขาว,อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
2 1 2564 law_tqf3_0801231.pdf
15 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ผู้สอน : อ.วีณา สุวรรณโณ,ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค,อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์,อ.ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
2 1 2564 law_tqf3_0801221.pdf
16 0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
ผู้สอน : อ.ณัชชา ฮาเกมันน์,อ.ริญญาภัทร์ ณ สงขลา,ผศ.ธนากร โกมลวานิช
2 1 2564 law_tqf3_0801213.pdf
17 0801212 หนี้
ผู้สอน : ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์,ผศ.ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี,อ.มาตา สินดำ
2 1 2564 law_tqf3_0801212.pdf
18 0801211 เอกเทศสัญญา 1
ผู้สอน : ผศ.ธีรยุทธ ปักษา,อ.วีนา สุวรรณโณ,อ.มาตา สินดำ
2 1 2564 law_tqf3_0801211.pdf
19 0801151 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
ผู้สอน : อ.หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร,อ.สนัน ยามาเจริญ,อ.ศิริชัย กุมารจันทร์
1 1 2564 law_tqf3_0801151.pdf
20 0801459 สหกิจศึกษาสำหรับนักกฎหมาย
ผู้สอน : อาจารย์ทุกท่าน
4 2 2563 law_tqf3_0801459.pdf

ระบบสารสนเทศ มคอ.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ