มคอ.3

อันดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา มคอ.3
21 0801456 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
ผู้สอน : ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา,อ.ชรีรัตน์ มเหสักขกุล
4 2 2563 law_tqf3_0801456.pdf
22 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้สอน : อ.ดร.ศาสตรา แก้วแพง
4 2 2563 law_tqf3_0801439.pdf
23 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ
ผู้สอน : อ.เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย
4 2 2563 law_tqf3_0801436.pdf
24 0801425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้สอน : ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค,ผศ.ปพนธีร์ ธีรพันธ์
3 2 2563 law_tqf3_0801425.pdf
25 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
ผู้สอน : ผศ.ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
4 2 2563 law_tqf3_0801424.pdf
26 0801423 สัมมนากฎหมายอาญา
ผู้สอน : อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์,ศ.ดร.กรกฎา ทองฃะโชค,อ.ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
4 2 2563 law_tqf3_0801423.pdf
27 0801421 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช
ผู้สอน : ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
4 2 2563 law_tqf3_0801421.pdf
28 0801412 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ผู้สอน : อ.สนัน ยามาเจริญ
4 2 2563 law_tqf3_0801412.pdf
29 0801354 การว่าความและศาลจำลอง
ผู้สอน : อ.ดร.จิดาภา พรยิ่ง,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน
3 2 2563 law_tqf3_0801354.pdf
30 0801352 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ผู้สอน : อ.สนัน ยามาเจริญ,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน,อ.มาตา สินดำ,อ.พรรณชม อ่อนน้อย
3 2 2563 law_tqf3_0801352.pdf

ระบบสารสนเทศ มคอ.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ