มคอ.3

อันดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา มคอ.3
31 0801345 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ผู้สอน : ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์,อ.สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ
4 2 2563 law_tqf3_0801345.pdf
32 0801344 กฎหมายอาเซียน
ผู้สอน : อ.นฤมล ฐานิสโร,อ.สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ
4 2 2563 law_tqf3_0801344.pdf
33 0801342 กฎหมายทะเล
ผู้สอน : อ.สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ
4 2 2563 law_tqf3_0801342.pdf
34 0801339 พยาน
ผู้สอน : อ.อจิรวดี เหลาอ่อน
3 2 2563 law_tqf3_0801339.pdf
35 0801337 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้สอน : อ.หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน,อ.สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ
3 2 2563 law_tqf3_0801337.pdf
36 0801334 กฎหมายปกครอง 2
ผู้สอน : อ.ศรุต จุ๋ยมณี,อ.เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย,อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
3 2 2563 law_tqf3_0801334.pdf
37 0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
ผู้สอน : อ.พรรณชม อ่อนน้อย,อ.มาตา สินดำ,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน
3 2 2563 law_tqf3_0801332.pdf
38 0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว
ผู้สอน : ผศ.ปพนธีร์ ธีรพันธ์,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน
3 2 2563 law_tqf3_0801328.pdf
39 0801324 พยาน
ผู้สอน : อ.วิรัตน์ นาทิพเวทย์,อ.อจิรวดี เหลาอ่อน
3 2 2563 law_tqf3_0801324.pdf
40 0801323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
ผู้สอน : ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
3 2 2563 law_tqf3_0801323.pdf

ระบบสารสนเทศ มคอ.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ