มคอ.3

อันดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา มคอ.3
41 0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2
ผู้สอน : ผศ.เจษฎา ทองขาว,ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล,อ.มาตา สินดำ
3 2 2563 law_tqf3_0801322.pdf
42 0801316 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้สอน : อ.นฤมล ฐานิสโร,อ.มาตา สินดำ
3 2 2563 law_tqf3_0801316.pdf
43 0801313 มรดก
ผู้สอน : อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม,ผศ.ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี,อ.มาตา สินดำ
3 2 2563 law_tqf3_0801313.pdf
44 0801252 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
ผู้สอน : ผศ.ปพนธีร์ ธีรพันธ์,อ.หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร,อ.นฤมล ฐานิสโร,อ.สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ
2 2 2563 law_tqf3_0801252.pdf
45 0801247 ประกันภัย
ผู้สอน : ผศ.ธนากร โกมลวานิช
2 2 2563 law_tqf3_0801247.pdf
46 0801218 หุ้นส่วน - บริษัท
ผู้สอน : ผศ.ธีรยุทธ ปักษา,ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์,อ.ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
2 2 2563 law_tqf3_0801218.pdf
47 0801217 ประกันภัย
ผู้สอน : ผศ.ธีรยุทธ ปักษา,อ.ริญญภัทร ณ สงขลา,ผศ.ธนากร โกมลวานิช
2 2 2563 law_tqf3_0801217.pdf
48 0801216 กฎหมายลักษณะยืมและประกันหนี้
ผู้สอน : อ.ชรีรัตน์ มเหสักขกุล,ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล,อ.มาตา สินดำ
2 2 2563 law_tqf3_0801216.pdf
49 0801215 เอกเทศสัญญา 2
ผู้สอน : อ.หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร,ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์,อ.ศิริชัย กุมารจันทร์
2 2 2563 law_tqf3_0801215.pdf
50 0801214 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ผู้สอน : ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา,ผศ.ปพนธีร์ ธีรพันธ์,อ.ศิริชัย กุมารจันทร์
2 2 2563 law_tqf3_0801214.pdf

ระบบสารสนเทศ มคอ.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ