มคอ.3

อันดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา มคอ.3
51 0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
ผู้สอน : ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
2 2 2563 law_tqf3_0801213.pdf
52 0801141 สิทธิมนุษยชน
ผู้สอน : ผศ.เจษฎา ทองขาว
4 2 2563 law_tqf3_0801141.pdf
53 0801132 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้สอน : อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
4 2 2563 law_tqf3_0801132.pdf
54 0801131 หลักกฎหมายมหาชน
ผู้สอน : ผศ.เจษฎา ทองขาว,อ.เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย,อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
1 2 2563 law_tqf3_0801131.pdf
55 0801113 สิทธิมนุษยชน
ผู้สอน : อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม,อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
1 2 2563 law_tqf3_0801113.pdf
56 0801112 นิติกรรมสัญญา
ผู้สอน : อ.ดร.ศราตรา แก้วแพง,อ.ริญญาภัทร ณ สงขลา,ผศ.ธนากร โกมลวานิช
1 2 2563 law_tqf3_0801112.pdf
57 0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
ผู้สอน : ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค,อ.วีณา สุวรรณโณ,อ.ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
1 2 2563 law_tqf3_0801121.pdf

ระบบสารสนเทศ มคอ.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ